آرشیو دسته بندی دانشجویان

پاسخ سوالها و بارم بندی نمرات درس کنترل خطی

صفحه اول:

صفحه دوم:

صفحه سوم:

نمرات درس سیستمهای کنترل خطی

نمرات درس کنترل خطی به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ۲۰-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 98808- 16
2- 90251- 16
3- 89635- 11.5
4- 15014- 11
5- 00734- 14.5
6- 41017- 15
7- 01043- 14.5
8- 32150- 9
9- 56089- 15.5
10- 00622- 13
11- 14994- 11.5
12- 89987- 10
13- 00435- 12.5
14- 11565- 15.5
15- 90062- 11
16- 55818- 16.5
17- 00425- 8.5
18- 11255- 13
19- 90259- 13
20- 32230- 7.5
21- 32432- 13
22- 01007- 19
23- 33938- 18.5
24- 00871- 10
25- 12532- 14
26- 45329- 11
27- 57119- 12.5
28- 00381- 15.5
29- 73837- 15.5
30- 32501- 12
31- 89873- 16
32- 32232- 15.5
33- 45716- 9
34- 90360- 13
35- 81657- 14.5
36- 00524- 13.5
37- 55154- 17.5
38- 32497- 17.5
39- 32034- 18.5
40- 55027- 17
41- 18277- 12
42- 44707- 14.5

نمرات آزمایشگاه کنترل خطی (۱۸:۳۰-۱۷)

نمرات درس آزمایشگاه کنترل خطی به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 59576- 19.5
2- 89954- 19.5
3- 89981- 19.5
4- 00622- 11
5- 32130- 19
6- 01076- 19
7- 00734- 19.5
8- 11565- 19.5
9- 58611- 19.5
10- نوری- ۱۸٫۵

نمرات آزمایشگاه کنترل خطی (۱۳:۳۰-۱۵)

نمرات درس آزمایشگاه کنترل خطی به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 00841- 12
2- 45319- 12
3- 24514- 19.5
4- 32313- 18.5
5- 00597- 15
6- 00345- 12
7- 14994- 10
8- 12286- 19.5
9- 45716- 10
10- پارسا- ۱۰

نمرات درس آزمایشگاه کنترل صنعتی

نمرات درس آزمایشگاه کنترل صنعتی به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 71014- 16
2- 45035- 17
3- 63880- 16.5
4- 41895- 15
5- 64241- 19.5
6- 64566- 17
7- 63647- 16.5
8- 71122- 19.5
9- 82055- 9
10- 37865- 15
11- فاخری- ۱۰

نمرات درس زبان فنی

نمرات درس زبان فنی به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 00014 – 7.5
2- 03550 – 6
3- 43864 – 7.5
4- 64241- 13
5- 02123- 8.5
6- 63647- 7
7- 79613- 7.5
8- 70641- 9
9- 70945- 7
10- 00016- 7
11- 43691- 8
12- 82055- 7

نمرات درس کاربرد رایانه در برق

نمرات درس کاربرد رایانه در برق به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 45099- 14.5
2- 71014- 10
3- 64434- 15.5
4- 82055- 15
5- 45035- 15.5
6- 37865- 15.5
7- 98808- 17
8- 37882- 8
9- 64241- 16
10- 70945- 15
11- 51939- 16
12- 64566- 15
13- 37920- 16
14- 63647- 14.5
15- 71122- 10
16- 70641- 13
17- 45716- 15
18- 37963- 17

نمرات درس کنترل صنعتی

نمرات درس کنترل صنعتی به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 71014 – 11
2- 57729 – 11
3- 63871 – 8
4- 43619 – 12
5- 41895 – 10
6- 02123- 14.5
7- 70739 – 10
8- 70542 – 10
9- 71122 – 12
10- 37963 – 10
11- 70597 – 10
12- 00016 – 12
13- 45465 – 8

نمرات درس ماشینهای الکتریکی مخصوص

نمرات درس ماشینهای الکتریکی مخصوص به صورت ۵ رقم سمت راست شماره دانشجویی و نمره درس به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است آخرین مهلت ارسال درخواست تجدید نظر از طریق ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ ۱۹-۱۱-۹۲ خواهد بود و درخواستهای مبنی بر افزیش نمره بدلیل جبران معدل، مشروطی و … مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
E-mail: chitsaz.projects@chmail.ir

1- 37816 – 16.5
2- 00014 – 12
3- 71014 – 14.5
4- 63871 – 12
5- 63880 – 11.5
6- 70739 – 12.5
7- 71122- 10
8- 70597- 10
9- 00016- 12
10- 70641- 10
11- 84565- 15.5

جدول دروس و سرفصلهای کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل (مهر ۹۱)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل: جهت دریافت آخرین تغییرات و اصلاح های انجام شده در جدول دروس و سرفصل فایلهای زیر را دریافت نمائید.
لازم بذکر است جداول ارائه شده برای ورودی های مهر ۹۰ به بعد معتبر می باشد.

جدول دروس ارشد کنترل:
Control-Ms-91

سرفصل دروس ارشد کنترل:
Control-Subjects-Ms-Org91